FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

NIEUW: Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

Prijsherziening

Krachtens artikel 38/7 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de Algemene Uitvoeringsregels van overheidsopdrachten is voor een opdracht van werken en voor opdrachten van (manuele) diensten het volgende vermeld in bijlage I van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten:    de opname van een prijsherzieningsclausule – behoudens voor opdrachten van geringe omvang en duur – is verplicht.  Het  bestek ,en dus niet de offerte, dient  een  duidelijke clausule te bevatten die gebaseerd is op de werkelijke kostprijsstructuur van de opdracht.

Dit impliceert onder meer de opname van loonkostcomponenten, grondstoffenprijzen, materiaalprijzen   en dit in combinatie met passende wegingscoëfficiënten.  Deze parameters moeten verifieerbaar zijn.  De opname van een vaste (niet-herzienbare) component is mogelijk, maar niet verplicht.

Het is  sterk aangewezen de toepassingsmodaliteiten te vermelden. Gebeurt de aanpassing automatisch of dient de opdrachtnemer een aanvraag in te dienen, wat is de frequentie van aanpassing, wat is het referentietijdstip, etc.

Voor opdrachten van leveringen en diensten is de opname van een prijsherzieningsclausule mogelijk, maar niet verplicht. In principe dient deze tevens de werkelijke kostprijsstructuur te bevatten tenzij dit praktisch moeilijk toepasbaar is.  Alsdan is de opname van een algemene prijsherzieningsformule (bv. gezondheidsindex) mogelijk.

Een opdrachtnemer kan bovendien ,op grond van artikel 38/9 van hogervermeld KB, omstandigheden inroepen die redelijkerwijze niet voorzienbaar (en niet ontwijkbaar) waren bij de indiening van de offerte.  Heeft hij hierdoor een zeer belangrijk nadeel geleden (‘ontwrichting van het contractueel evenwicht’) dan kan hij onder meer een herziening van de prijs aanvragen.

Tot slot is het ook mogelijk dat de aanbestedende overheid zelf het initiatief neemt – onder druk van ernstige verstoring van het internationaal handelsverkeer – om de prijsherzieningsclausule in het voordeel van de opdrachtnemer aan te passen.  In de regel zal dit gebeuren op basis van een dienstorder dat terzake de algemene richtlijnen voor de betrokken aanbestedende entiteit  zal bevatten.  Eén en ander wordt geformaliseerd onder de vorm van de ondertekening van een bijakte.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...