Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag in een notendop

Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag in een notendop

Datum: maandag 25 maart 2019

Author(s): Wilfried Horemans

Onbekend maakt onbemind! Dit geldt zeker voor het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag. Met het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag heeft u als financieel directeur een krachtig en eenvoudig instrument om betaling te bekomen via derden van wie de nalatige debiteur nog iets tegoed heeft. De financieel directeur kan, met toepassing van artikel 164, § 1 van het KB WIB 92, via een eenvoudig aangetekend schrijven uitvoerend beslag leggen bij derden op de aan de belastingschuldige toekomende sommen of zaken.

In tegenstelling tot een uitvoerend beslag onder derden moet bij het vereenvoudigd beslag onder derden geen gerechtsdeurwaarder tussenkomen. 

De financieel directeur stuurt een aangetekende brief naar de derde-beslagene én naar de belastingschuldige.

De derde-beslagene is schuldenaar van aan een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende inkomsten, sommen en zaken, zoals bijvoorbeeld de werkgever van de belastingschuldige die hem loon verschuldigd is of de huurder van de belastingschuldige, die hem huur betaalt.

Om te achterhalen of de belastingschuldige werkt en wie zijn werkgever is, kan de financieel directeur een brief of een e-mail sturen naar de RSZ. Maar ook andere derden kunnen worden aangesproken. Wanneer iemand vertegenwoordiger, bewaarnemer of schuldenaar is van inkomsten, geldsommen en zaken die verschuldigd zijn aan een belastingschuldige, is hij/zij die deze onder zich houdt, verplicht om deze te betalen aan de bevoegde financieel directeur, wanneer deze hier – bij aangetekende post – om verzoekt. Naast de RSZ denken we bijvoorbeeld aan RVA, RVP, RIZIV, FODFIN, enzovoort

Wat is nu precies vatbaar voor beslag? Het beslag slaat op het voor beslag vatbare gedeelte van voornoemde inkomsten, geldsommen en zaken. Voor de belastingschuldige heeft dit tot gevolg dat hij/zij geheel of gedeeltelijk kwijting krijgt van het verschuldigde bedrag dat hij/zij moet betalen op basis van de belastingen, de belastingverhogingen, de nalatigheidsintresten, de boeten en de kosten van vervolging of tenuitvoerlegging (artikel 164, § 1 KB WIB 92).

Het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag heeft een aantal belangrijke praktische gevolgen. Krachtens artikel 1456 van het Gerechtelijk Wetboek kan de derde-beslagene die geen verklaring heeft afgelegd overeenkomstig artikel 1452 van dat wetboek, of die deze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, geheel of ten dele schuldenaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag.

In geval van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag legt artikel 164, §4 KB WIB92 aan de derde-houders bedoeld in §1 de verplichting op om de verklaring af te leggen overeenkomstig  artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 164, §4 KB WIB92 bepaalt dat de derde-houders die niet voldoen aan deze verplichting worden vervolgd alsof zij rechtstreekse schuldenaar waren. De derde-houder die tot rechtstreeks schuldenaar wordt verklaard en de derde-beslagene die veroordeeld wordt tot de oorzaken en kosten van het beslag, staan in de mate van hun veroordeling in voor de schuld van de beslagene. De derde-houder is dan met de beslagene tegenover de beslagleggende schuldeiser gehouden als in solidum gehouden schuldenaars.

De beslaglegger dient een bericht te zenden aan het centraal bestand van berichten.

Het vereenvoudigd fiscaal beslag tegen de derde-schuldenaars van de belastingplichtige komt neer op een vereenvoudigde vorm van een beslag onder derden die zowel de verjaring stuit van de schuldvordering die de beslagen schuldenaar op de derde-beslagene heeft, als de verjaring van de eigen schuldvordering die de beslaglegger op de beslagen schuldenaar heeft, vanaf de aanzegging of betekening van het beslag aan de beslagene-schuldenaar.

 

Auteur: Wilfried Horemans, stad Antwerpen.

 

Voetnoten

* Artikel 164, § 2 KB/WIB 1992.

** Cass. 20 mei 2010, Justelnr. N-20100520-6 , AR.nr. F.09.0043.N.

 

Eerder verschenen in de FinConnect-nieuwsbrief onderstaande bijdragen omtrent debiteurenbeheer:

Vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag in het kader van het debiteurenbeheer in lokale besturen: een verruimende en verrijkende methode om doeltreffend en kostenbesparend in te vorderen

Retributiereglementen en debiteurenbeheer: naar de perfecte afstemming in 2019

Service Level Agreement tussen lokaal bestuur en gerechtsdeurwaarder

 

Workshops debiteurenbeheer: spijker uw kennis bij in een mum van tijd

Uitgeverij Vanden Broele verzorgt nog workshops omtrent debiteurenheur. Meer info vindt u op de opleidingswebsite