Debiteurenbeheer - Terugvordering van ten onrechte betaald leefloon

Debiteurenbeheer - Terugvordering van ten onrechte betaald leefloon

Datum: dinsdag 23 juni 2020

Author(s): Luc Vermeiren,Redactie FinConnect

Voor de terugvordering van ten onrechte betaald leefloon kan het OCMW artikel 1410 § 4 van het Gerechtelijk wetboek toepassen. Tot voor kort werkte deze procedure ook bij de Christelijke mutualiteit.

Recent doken er lokaal problemen op en betoogde een mutualiteit  dat het OCMW niet beschouwd kan worden als instelling van sociale zekerheid in de zin van artikel 1410 §4 van het Gerechtelijk wetboek.

Deze stelling klopt evenwel niet. Wanneer een mutualiteit dit argument zou gebruiken om de terugvordering te betwisten stellen we volgend antwoord voor:

 

"Geachte,

 

In uw schrijven van [datum] meent u geen toepassing te kunnen maken ten behoeve van ons OCMW van artikel 1410 § 4 Gerechtelijk wetboek, omdat het OCMW geen instelling van sociale zekerheid zou zijn die gerechtigd zou zijn hiervan toepassing te maken.

 

Het volstaat de website van de sociale zekerheid te raadplegen ( https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/wat-doet-een-ocmw ) om te vernemen dat het OCMW wel degelijk een schakel is in die sociale zekerheid. 

 

Om die reden is het OCMW trouwens aangesloten op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (wat niet het geval is voor overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, die niet belast zijn met een opdracht in het kader van de sociale-zekerheid). Wel is het zo dat het OCMW enkel gerechtigd is toepassing te maken van de regelgeving sociale zekerheid uit hoofde van zijn opdrachten in het kader van de sociale zekerheid, namelijk het uitkeren van leefloon (wet 26 mei 2002), het equivalent van leefloon aan niet-Belgen (wet 2 april 1965) en andere uitkeringen waarvoor het OCMW-middelen van federale overheid ontvangt. Het OCMW zal bijvoorbeeld geen raadpleging KSZ kunnen doen of toepassing van artikel 1410 van het Gerechtelijk wetboek kunnen maken voor ten onrechte uitgekeerd loon aan een medewerker.

 

Artikel 1410, § 4 van het Gerechtelijk wetboek vermeldt overigens het OCMW en de uitkeringen leefloon en wet '65 uitdrukkelijk in het toepassingsgebied van dit artikel: "de prestaties die ten onrechte  uitgekeerd zijn uit de middelen....dienstig voor de toekenning van het bestaansminimum of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en die ingeschreven is in de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn", duidelijker kan het toch niet?

 

Bij twijfel omtrent die toepassing, verzoeken wij u raad in te winnen bij uw centrale diensten of extern, want door niet in te houden loopt uw instelling het risico, zonder nog verhaal te kunnen nemen bij uw cliënt, op eigen kosten de niet-ingehouden bedragen aan ons te moeten overmaken verhoogd met de nalatigheidintresten en de kosten.

 

Indien wij uiterlijk op [datum] geen gunstig gevolg bekomen zien wij ons immers verplicht de controledienst voor de ziekenfondsen hiervan op de hoogte te stellen en houden wij ons het recht voor tegen uw instelling juridische stappen te ondernemen."