Overheidsopdrachten: KMO-actieplan weer een stap dichter bij uitvoering

Overheidsopdrachten: KMO-actieplan weer een stap dichter bij uitvoering

Datum: maandag 11 juli 2022

Author(s): Marc De Caster

De ministerraad heeft op 8 juli 2022 een voorontwerp van wet goedgekeurd over het verzamelen van gegevens in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Met het oog op onder meer de monitoring van deelname door KMO’s aan overheidsopdrachten, omvat dit voorontwerp van wet een coherente methode voor het verzamelen van gegevens betreffende overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Dit voorontwerp van wet is een belangrijke stap in de uitvoering van het op 19/11/2021 door de ministerraad goedgekeurde KMO-actieplan.

De nieuwe methode betreffende de gegevensinzameling houdt in dat de gegevens die beschikbaar zijn in het proces-verbaal van de opening van offertes intensiever zullen gebruikt worden.

Voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels en geplaatst bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zal vanaf 1 september 2023 ook gebruikt (moeten) gemaakt worden van elektronische platformen bij de indiening van offertes.

Eveneens wordt vanaf 1 september 2023 voorzien in een veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht: ook voor de opdrachten en raamovereenkomsten waarvan de geraamde waarde lager is dan de voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, zal de aanbestedende overheid een aankondiging van gegunde opdracht moeten doorsturen. Dit zal verlopen via een vereenvoudigde aankondiging.

Voor de opdrachten van beperkte waarde (raming onder 30.000 euro, excl. btw) wordt geen aankondiging van gegunde opdracht opgelegd: voor die opdrachten zal het volstaan om elk jaar een aantal kerngegevens van die opdrachten door te geven via een specifiek elektronisch formulier dat de federale overheidsdienst BOSA ter beschikking zal stellen in het nieuwe e-procurementplatform.

Tenslotte, in het kader van de rapportering, wordt de Koning gemachtigd om bijkomende subcategorieën in te voeren naast de algemene Europese KMO-definitie. Op die manier kan een gedetailleerde monitoring van de KMO-participatie doorgevoerd worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

_____________________________________

Bron: https://news.belgium.be/nl/gegevensinzameling-inzake-overheidsopdrachten-en-concessieovereenkomsten